nedjelja, 26. veljače 2017.

TUŽBA RADI PONIŠTENJA UGOVORA SKLOPLJENIH SA NELEGALNIM KREDITNIM UREDIMA (primjer)

OPĆINSKI SUD U _____________________

Tužitelji; Puni podaci tužitelja uz OIB) –

Tuženi; Puni podaci tuženog uz OIB

(Može biti više tužitelja u jednoj tužbi i više tuženih)
                                                               

  T U Ž B A

VPS; _______________ kn                                                                     -    radi poništenja Ugovora o
                                                                                 zajmu BR. ____________ od
__________. g. u iznosu od
                                                                                                   ________________ kn
                                                                                              -    radi ništetnosti Sporazuma
                                                                                                   radi osiguranja novčane
                                                                                                   tražbine od ______________.
                                                                                                   broj OV-___________
                                                                                             -     radi poništenja Ugovora o
                                                                                                   zajmu broj _________ od
                                                                                                   ______________. g.
                                                                                             -      radi poništenja Ugovora o
                                                                                                   kupoporodaji od ____________.
                                                                                                   broj ______________
                                                                                             -     radi uspostave prijašnjeg zemljišno
                                                                                                   knjižnog stanja
3 x
Pristojba – siromaško pravo (pribaviti potvrdu o imovini s Porezne)
__________________________________________________________________________________
                                                                               I
Nadležnost suda u Zagrebu temelji se na ugovorenoj nadležnosti  u ugovorima sklopljenim između stranaka koji su  predmet tužbe i na odredbi ZPP-a.
                                                                               II
Dana ___________________ . godine sklopljen je između tužitelja i I tuženika Ugovor o zajmu broj ___________ na iznos od __________ EUR (slovima), protuvrijednost od ________________kn, po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate ili uplate. 

Dokaz; preslika citiranog Ugovora 

Dana ______________  godine, istovremeno uz sklapanje Ugovora o zajmu, između tužitelja i I tuženika sklopljen je i Sporazum radi osiguranja novčane tražbine prijenosom prava vlasništve nekretnine broj OV ___________u udjelu ½ i ½ u vlasništvu tužitelja i to nekretnine k.č. br. _______ u naravi (opis nekretnine iz z.k. izvadka) k.č. br. __________, (opis katastarske čestice iz z.k. izvadka)  sve upisano u k.o. (ime općine), uknjiženo pri Općinskom sudu u ______________, sve uz zabilježbu da je prijenos vlasništva obavljen radi osiguranja naprijed opisane novčane tražbine tuženika.

Nakon potpisa ugovora posrednici__________  su u ime I tuženika tužiteljima na ruke isplatili ___________________________ kn.

Dokaz; preslika citiranog Ugovora

Dana ___________________ godine I tuženik je svojom voljom raskinuo gore opisane  ugovore sa tužiteljima zbog kašnjenja s jednom ratom u iznosu od _________________ kn. Otkaz ugovora, Izvansudska nagodba sklopljena je dana __________________.  godine. Iz Izvansudske nagodbe nije vidljivo tko je u ime I tuženika _________________ sklopio i potpisao izvansudsku nagodbu, dok je iz potvrda izdanih od nepoznatog ___________________ vidljivo da tuženici više po osnovi zajma ne duguju. Iz rukom napisane evidencije tvrtke _____________________ vidljivo je da je prilikom potpisivanja Izjava o zatvaranju duga i sklapanja Izvansudske nagodbe u obzir kao kalkulacija uzet iznos od ________________.

Dokaz; Izvansudska nagodba od ___________________-. godine

Dana _______________ godine – umjesto ugovora o zajmu kojim su I tuženik i II tuženik obećali reprogramirati dospjelo potraživanje u iznosu od ______________ kn koliko su tuženici bili dužni u trenutku sklapanja novih  ugovora, a nakon ukupno uplaćenih uplata u iznosu od _____________ kn, sklopljen je Ugovor o kupoprodaji nekretnine između tužitelja i II tuženika broj OV _________ (javnobilježnički broj)  kojim je opisana nekretnina prešla u vlasništvo II tuženika za iznos od ____________________ kn.

                                                                              III
Sporni ugovori sklopljeni su u slijedećim okolnostima. Zbog općenito teške situacije u obitelji i nužde za gotovinom, tuženici su putem oglasa u medijima doznali da Kreditni ured u Zagrebu _______________ d.o.o. daje najpovoljnije kredite sa godišnjom kamatom od 7%, te je odmah stupila u kontakt posrednikom gospodinom D______________ i kreditnim uredom ____________ d.o.o. kasnije preimenovanog u ____________________ pa u _______________ d.o.o. (sva tri ureda na istoj adresi ______________________________________). Od tužitelja su zatražili da im dostavi dokumentaciju  kako bi se „investitor“ mogao odlučiti koji iznos kredita može odobriti, što su tužitelji učinili i dostavili traženu dokumentaciju.

Nakon dostavljene dokumentacije tužitelji su obaviješteni da mogu dobiti kredit u iznosu od __________________________ kn, zasnivanjem fiducijarnog založnog prava na nekretninama  tužitelja u korist investitora, ovdje I tuženika. Tužitelji su pozvani da dođu u ured ________________. d.o.o. u Rijeci gdje su dana ___________________. godine sklopili Ugovor o zajmu _____________(broj  ugovora)  uz istovremeno sklapanje Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva nekretnine. Zakonski zastupnik investitora __________________ kao vjerovnik nije bio prisutan prilikom ugovaranja zajma, prilikom potpisa ugovora o zajmu i Sporazuma, niti je bio prisutan prilikom isplate sredstava po osnovi zajma.

Tužitelji su do dana _______________ godine  uplatili ukupno ______________ u _____ mjesečnih rata, te su zbog izuzetno teške financijske situacije zakasnili s jednom ratom nekoliko dana. Tada im gospodin ____________ iz kreditnog ureda ___________navodi da imaju „novog investitora“  te da postoji mogućnost da se postojeći zajam (kredit) raskine a da se napravi novi ugovor. Pozvani su dana _________________ godine u ___________, u poslovne prostorije tvrtki _____________, ____________d.o.o.  kasnije _____________d.o.o., na adresi  ______________, te su pred tužitelje, stavili  na potpis, bez ikakvog uvida u dokumentaciju  nove ugovore kojim su im „omogućili reprogram postojećih obveza“. Tek po izlasku iz ureda tužitelji  shvatili da su umjesto reprograma postojećeg ugovora o zajmu sklopili Ugovor o kupoprodaji nekretnine koja je njihovo vlasništvo, i to za iznos od __________________kn (kako je navedeno u Ugovoru o kupoprodaji od 01.01.2010. godine), na koji su im istovremeno obračunali i proviziju u iznosu od _______________ za navodno posredovanje pri prodaji nekretnine. Ugovor je sklopljen po direktoru II tuženika ____________ kojeg  tužitelji također nisu vidjeli.  Tužitelji nisu dobili nikakvu razliku u odnosu na svega  _____________kn  koliko je iznosio dug na dan sklapanja ugovora, i iznosa koji je naznačen u Ugovoru o kupoprodaji nekretnine – _________________ kn. Prilikom sklapanja Ugovora, tužiteljima su na potpis dali i Ugovor o najmu broj ___________ kojim je između tužitelja i II tuženika ugovoren mjesečni najam nekretnina iz gore opisanih ugovora i to u mjesečnom iznosu od _________________ kn za svaki mjesec koji su dužni plaćati na račun tvrtki _____________ d.o.o.., ___________ d.o.o. i druge tvrtke prema nalogu trgovačkog društva ________________ d.o.o. kao najmodavca.  Istovremeno su tužiteljima  u kreditnom uredu __________________ d.o.o. uručili i fotokopiju „Dogovora o preuzimanju dijela novca za garanciju“ koji tužitelji nisu osobno potpisali a  kojim je naznačeno da je

-              Posrednik pronašao investitora, koji je bio spreman nekretnine nadalje dati u najam najmoprimcima,

-              da je posrednik za najmoprimce ugovorio „specijalnu opciju“ povratka nekretnina u slučaju plaćanja urednog najma

-              posrednik je stoga zaračunao veću proviziju nego što je normalno, zbog dodatnih povoljnosti

-              da su tužitelji prodali  gore opisanu nekretninu za iznos od ____________________ kn na što su platili 20% provizije u iznosu od __________________ kn, podmirile dugovanje prema vjerovniku _________________ d.o.o.  – ovdje I tuženik u iznosu od _____________________ kn.

Iznos od _____________________ kn posrednik „preuzima kao garanciju“ – plaćanje dijela nekretnine, pomoć kod ponovnog otkupa nekretnine, te osiguranje u slučaju potraživanja trećih osoba.

U strahu, i potpuno izgubljeni, tužitelji u prvom trenutku nisu uopće shvatili čin koji su netom počinili, stavljanjem potpisa na Ugovor o kupoprodaji umjesto na Ugovor o zajmu kojim bi se reprogramirao postojeći dug (iako su za isplaćenih ___________________ kn na ruke,  vjerovniku na račune raznih trogovačkih društava – ________________d.o.o. i _________________ d.o.o. uplatili preko ______________________ kn do dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji, a potom ugovoru o najmu vlastitog doma.

Da su sklopili Ugovor o kupoprodaji nekretnine a ne ugovor o kreditu,   tužitelji su tek postali  svjesni kada su  dobili  rješenje o uknjižbi prava vlasništva, no tad su ih  predstavnici iz Kreditnog ureda upozorili da se ne smiju  žaliti na rješenje o uknjižbi jer da je to povreda Ugovora o najmu sa istom tvrtkom sklopljenog istog dana tj. _____________________godine te da će Ugovor o najmu biti raskinut zbog nepoštivanja a da će oni morati iseliti iz svoje vlastite kuće, za čiju kupoprodaju nisu dobili niti jedne jedine lipe a kamo li kune  do dana podnošenja ove tužbe. 

Dokaz; ugovor o kupoprodaji nekretnina, ugovor o najmu nekretnina, Dogovor između stranaka
             saslušanje stranaka
            po potrebi saslušanje svjedoka
                                                                              IV
Tužitelji  gore opisane ugovore pobija iz naprijed navedenih okolnosti iz kojih nedvojbeno proizlazi da su tužitelji sklopili ugovor na iznos od ____________________ kn, od kojih su otplatili preko ____________________ kn, dok su na ruke dobili isplaćene svega ___________________ kn. 

Zakonski propisi, propisani Zakonom o obveznim odnosima i Kaznenim zakonom RH, kao i na temelju pravnih propusta u ovim ugovorima u pismenom sastavu Ugovora, iste čine pobojnim.
Na sklapanje Ugovora tužitelje je privukla lažna reklama, da je I tuženi Kreditni ured, kako je uostalom stajalo i na natpisima za ulaz u ured i vrlo povoljna kamatna stopa od ispod 7% godišnje, te su tužitelji vidjeli u tome mogućnost da najpovoljnije riješe svoje novčane probleme, međutim, kada su ušli u ured, ponuđeno  im umjesto kredita – zajam od ________________________ kn, a ne treba posebno obrazlagati da je velika razlika između ugovora o zajmu i ugovora o kreditu.  Da je velika razlika između ugovora o zajmu i kreditu vidljivo je i iz činjenice što je ugovor o zajmu reguliran u odsjeku 5 ZOO-a u čl. 499-508, a ugovor o kreditu je reguliran u odsjeku 32. ZOO-a u čl. 1021-1024. Već iz takve lažne reklame je vidljiva namjera  I i II tuženika da prevare tužitelje.

Potpis direktora I tuženika i II tuženika na Ugovorima su  pravno nevaljali  i to iz razloga što direktori  ne samo da nisu sudjelovali  u sastavu Ugovora, već uopće nisu niti bili  prisutni, a i da su bili prisutni njihov potpis ne bi bio pravno valjan, jer su Ugovori sastavljeni na hrvatskom jeziku koji direktori tuženika ne poznaju, a nije uz Ugovor priložen i prijevod na jeziku koji poznaju  direktori. Stoga se ne zna koja je osoba na Ugovoru stavila paraf kao i na samom štambilju I i II tuženika. Da bi parafi bili pravno valjani, trebalo je u glavi Ugovora navesti podatke o punomoćniku direktora i uz Ugovore priložiti punomoći.

U Ugovoru nije niti navedena klauzula da potpisom Ugovora tužitelji potvrđuju prijem iznosa od ______________________ kn, te stoga Ugovor nije dokaz koliki je iznos zajma isplaćen tužiteljima, pogotovo nije dokaz da bi taj iznos bio isplaćen kod javnog bilježnika, već naprotiv ima dokaza da je tužiteljima isplaćen iznos od svega __________________________ kn.

Ni ovjera potpisa po javnom bilježniku nije vjerodostojan dokaz koji iznos zajma je tužiteljima isplaćen jer tužitelji Ugovor nisu potpisali u prisutnosti javnog bilježnika i u njegovom uredu, niti im je isti pročitan u skladu sa zakonom, već su isti tužitelji potpisali u predsoblju, te je stoga očito, da je netko, a ne javni bilježnik stavio štambilj na Ugovoru, vjerovatno D___________ koji je jedini ulazio i izlazio iz prostorije u kojoj je sjedio javni bilježnik.

U čl. 1. Sporazuma konstatira se da ugovorne strane obračunavaju kamate od 6,41%, međutim, nema obrazloženja za koje razdoblje su te kamate obračunate i koliko te kamate iznose, te je stoga i iz tog razloga Ugovor o zajmu pravno nevaljan.

Nije uz Ugovor niti priložen ni plan otplate zajma iz kojeg bi bilo vidljivo kolika je glavnica, a kolika je kamata i u kojim razdobljima su obračunate kamate,  te se  zapravo niti ne zna kako je sastavljač Ugovora došao do anuiteta od ______________ eur.


Dokaz, Uvid u Ugovor o zajmu
            Uvid u Sporazum radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva nekretnine
            Knjigovodstveno vještačenje glede odlučne činjenice koji je iznos isplaćen tužiteljima
            na dan 01.01.2010. godine
            Financijsko vještačenje na okolnost ukupno uplaćenih sredstava na račune
            posrednika po nalogu zajmodavca
                                                                             V

Ugovori o zajmu i Ugovor o kupoprodaji nekretnina tužitelji su sklopili u bitnoj zabludi i zbog vrlo teške situacije u kojoj su se tužitelji  nalazili, a na temlju prikrivenih  radnji i namjera I tuženika i II tuženika  koji nisu  točno, nedvosmisleno i precizno objasnili  tužiteljima  prilikom sklapanja ugovora koje su pravne posljedice potpisivanja istih, dok se uvjetovanjem daljnjeg plaćanja najma u vlastitoj kući, smatralo  u stvari ratom kredita, kako su to i rekli usmeno tužiteljima.

Rad Kreditnih ureda pod čijim imenom i predstavljanjem djelatnosti  su poslovali I tuženik I II tuženik  nije u Republici  Hrvatskoj usklađen sa Zakonom o kreditnim institucijama, niti sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju. I tuženik i II tuženik nisu ovlašteni davati zajmove niti kredite, sve i da su posjedovali potrebna odobrenja Ministarstva financija, jer su takvim odobrenjem ovlašteni isključivo posredovati, ne i barati financijskim sredstvima odnosno isplaćivati novac i naplaćivati. Prema zakonima Republike Hrvatske, kao i Ustavu RH ugovore koji su sklopljeni izvan zakona  nije niti potrebno posebno pobijati jer su sami po sebi ništavi.

Protiv  odgovornih osoba I tuženika i II tuženika USKOK je pokrenuo istražni postupak broj K-_______________, a pred Županijskim sudom u Zagrebu nastavljen je sudski postupak u kaznenom predmetu po optužnici broj  ______________ te su donesene i pravomoćne presude radi kaznenog djela. 

Trgovačka društva ________________ d.o.o. i _________________ d.o.o. bez ikakve pravne osnove naplaćivali su od tužitelja, a u ime I tuženika i  II tuženika mjesečne rate (rate kredita), te su tako stekli neosnovanu i nepripadnu financijsku korist u iznosu većem od ________________ kn koliko su tužitelji uplatili po osnovi zajma do dana podnošenja tužbe.  

                                                                             VI
Ugovor o  zajmu br. _______________ od __________________ g. u iznosu od ________________ kn, Sporazum radi osiguranja novčane tražbine od __________________. godine broj OV-_____________, Ugovor o zajmu broj _____________________ od _________________. godine i Ugovor o kupoprodaji od _______________. godine broj OV-________________  pobija se temeljem odredbi čl. 322 st. 1 ZOO-a jer je protivan moralu i to naročito poslovnom moralu i po čl. 329. st. 1 ZOO-a jer se očito radi o zelenaškom ugovoru, koji je pri tom sklopljen u okolnostima prijevare što je u suprotnosti sa čl. 284 st. 1 ZOO-a, zbog čega je protiv I tuženika i II tuženika podignuta i optužnica, a USKOK je na nekretninama  tužitelja plombom zabranio otuđenje i opterećenje do okončanja sudskih i kaznenih postupaka,  te stoga tužitelji podnose ovu tužbu i predlaže da Sud nakon izvedenih dokaza donese slijedeću

                                                   P R E S U D U

I Poništava se ugovor o zajmu broj ______________od _______________ godine i Sporazum radi osiguranja novčane tražbine sklopljen dana ______________________ godine broj OV-_______________  sklopljen između tužitelja _______________ i ________________ s jedne strane, i tuženika ___________________ d.o.o. s druge strane, te je I tuženi dužan tužiteljima nadoknaditi prouzročeni parnični trošak u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude.

II Poništava se ugovor o zajmu broj ________________ od __________________. godine sklopljen između tužitelja _____________________ i ___________________ s jedne strane i II tuženika _______________________________d.o.o. s druge strane, te je tuženi dužan tužiteljima nadoknaditi prouzročeni parnični trošak u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti presude.

III Utvrđuje se da je ništav i bez pravne valjanosti Ugovor o kupoprodaji od _________________ godine broj OV-_________________ sklopljen između tužitelja ______________________ i ________________________ s jedne strane kao prodavatelja, te ______________________d.o.o. s druge strane kao kupca. Ugovor je ništav ex tunc, tj. od dana sklapanja te su podredno ništave i sve pravne radnje povezane sa citiranim Ugovorom o kupoprodaji i to Zapisnik o vrijednosti nekretnina od _____________________. godine, Ugovor o najmu nekretnina sklopljenim između tužitelja i II tuženika sklopljen dana ____________________________. godine, poseban dogovor o mogućnosti povrata prava otkupa sklopljenog između tužitelja i II tuženika _______________. (navedite sve ovjerene i potpisane isprave ili nagodbe u svezi s glavnim ugovorom).

IV U zemljišno knjižnom odjelu provesti će se  brisanje zemljišnoknjižnog stanja nastalog na osnovi navedenog Ugovora o kupoprodaji i uspostavit će se zemljišno knjižno  stanje  kakvo je bilo prije provedbe pobijanih i ništetnih  ugovora u točkama I-III.

V Nalaže se tuženicima naknaditi prouzročene parbene troškove, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama, od dana donošenje presude, pa do isplate.

                                                                      Prijedlog
Tužitelji su u vrlo teškoj materijalnoj i financijskoj situaciji, bez osnovnih sredstava za život, sa zapljenom plaće i blokiranom nekretninom, I tužitelj je hrvatski branitelj, što dokazuju preslikom iskaznice, te su stoga oslobođeni sudskih pristojbi. 


U __________________, _______________________                               TUŽITELJ                     

Broj komentara: 29:

 1. nudi kredite za svakoga

  Za sve svoje financijske potrebe uzeti u kontakt sa mnom. Ja sam iskren i pouzdan vjerovniku. Moja ponuda u rasponu od 3.600 € do 620.000 €.

  e-mail: ghauthierlegrand@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Cijeli moj život nikad nisam vidio ništa što bi tako brzo djelovalo kao čarolija Dr.Agbazara. Nakon što sam kontaktirao Dr.Agbazaru, počeo sam vjerovati u izreku da svaki novčić ima dvije strane. Kad me je ljubavnik ostavio, zaklela se da mi se više nikada neće vratiti, ali hvala Bogu što mi je pomoću Dr.Agbazare u roku od 48 sati vratila svog ljubavnika i također želim da drugi ljudi koji su slomljeni srca kontaktiraju Dr. Agbazara kroz ove detalje ispod koje su putem e-pošte: ( agbazara@gmail.com ) ili putem Whatsapp na +2348104102662 onda možete vidjeti čudesa Dr.Agbazara

   Izbriši
 2. Zajam ponuda posebno

  Bok

  Ja davati kredite u rasponu od 5.000 € do € 1.500.000 svakome može ispuniti uvjete za dobivanje kredita od određenog kamatnu stopu od 3%. Ja sam dostupan za odgovor na moje klijente ne više od 72 sata od primitka zahtjeva.
  Vaše ime: ....................
  Adresa: ................................
  Država: ................................
  Iznos kredita: .......................
  Kredit: ......................

  Molimo vas da me kontaktirate za više informacija.

  e-mail: stephannefillon@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 3. Bok

  Ja sam pojedinac koji nudi međunarodne zajmove.
  S kapitalom koji će se koristiti za odobravanje kredita između
  kratkoročno i dugoročno, u rasponu od 5.000 do 800.000 €
  svi ozbiljni ljudi koji su u stvarnim potrebama, stopa
  kamata je 3% godišnje. Dajem zajmovima Financijska, hipoteka, zajam
  Ulaganje, Auto kredit, Osobni zajam. Ja sam
  dostupno za zadovoljiti svoje klijente u roku od najviše 3 dana
  nakon primitka vašeg obrasca za prijavu. nijedna osoba
  ozbiljno suzdržati se

  Moja adresa e-pošte: annaaga71@gmail.com

  srdačno

  OdgovoriIzbriši
 4. Krediti do 500.000 dolara i kreditne linije do 100.000 dolara
       Jednostavna primjena, odluke u minutama
       Ako budete odobreni, možete financirati najbrže jedan radni dan
       Osiguranje na temelju poslovnog novčanog toka, poslovnih i osobnih kredita
       Kontaktirajte nas
      E-mail: atlasloan83 @ gmail. com
      whatsapp / Hangout 14433459339
      Atlasloan.wordpress.com

  OdgovoriIzbriši
 5. Nudimo kredite od $ 5000 do $ 900.000. Uz punu pravnu dokumentaciju o financiranju, kao i odobravanje i licenciranje akreditiranih sredstava klijentima u roku od 3-5 radnih dana.
  Teški zajmovi,
  Osobni zajmovi,
  Poslovni krediti
  Zajam za zajednički pothvat
  Studentski kredit,
  kredit za automobil,
  Građevinski krediti,
  premošćivanje kredita,
  Osobni zajmovi,
  Hipotekarni krediti, E.T.C
  Ljubazno nas kontaktirajte na: freedomfinancialnetwork2019@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 6. Pozdrav Prijatelji su Maria Guadalupe, ovdje sam kako bih informirao sve što sam doživio online kada sam tražio kredit. Izgubio sam mnogo novca tražeci zajam dok nisam upoznao VLADIMIRA FINANCIAL INVESTITORA. Tko mi je pomogao dobiti kredit od 60000 eura po kamatnoj stopi od 2%. Ako trebate kredit i ako ste ozbiljni, savjetujem vam da poslušate moj savjet i kontaktirate je putem e-pošte: (vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com)
  za vaš zahtjev za kredit, hvala na slušanju

  OdgovoriIzbriši
 7. Pozdrav Prijatelji su Maria Guadalupe, ovdje sam kako bih informirao sve što sam doživio online kada sam tražio kredit. Izgubio sam mnogo novca tražeci zajam dok nisam upoznao VLADIMIRA FINANCIAL INVESTITORA. Tko mi je pomogao dobiti kredit od 60000 eura po kamatnoj stopi od 2%. Ako trebate kredit i ako ste ozbiljni, savjetujem vam da poslušate moj savjet i kontaktirate je putem e-pošte: (vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com)
  za vaš zahtjev za kredit, hvala na slušanju

  OdgovoriIzbriši
 8. Trebate li kredit za plaćanje računa? Trebate li osobni ili komercijalni zajam? Trebate zajam za razne druge svrhe? Ako je odgovor da, molimo kontaktirajte nas danas na (loancreditinstitutions@gmail.com) radi posudbe. Nudimo najveći zajam od 20.000,00 do 2.000.000,00. Nudimo fiksnu kamatnu stopu na kredit @ 2 na 1-20 godina. Damo dvomjesečni poček prije početka mjesečne isplate. Dakle, ako ste zainteresirani za "dobijanje zajma e-poštom" loancreditinstitutions@gmail.com) ili Loancreditinstitutions@protonmail.com

  Obrazac zahtjeva za zajam: puno ime:

  zemlja:
  status:
  Grad:
  Omar
  Broj modela:
  Broj telefona:
  Iznos pozajmice:
  Mjesečna zarada:
  Okupacija:
  Razdoblje zajma:
  Namjena zajma:
  Email adresa:
  Jeste li se prijavili prije?

  OdgovoriIzbriši
 9. Trebate li kredit za plaćanje računa? Trebate li osobni ili komercijalni zajam? Trebate zajam za razne druge svrhe? Ako je odgovor da, molimo kontaktirajte nas danas na (loancreditinstitutions@gmail.com) radi posudbe. Nudimo najveći zajam od 20.000,00 do 2.000.000,00. Nudimo fiksnu kamatnu stopu na kredit @ 2 na 1-20 godina. Damo dvomjesečni poček prije početka mjesečne isplate. Dakle, ako ste zainteresirani za "dobijanje zajma e-poštom" loancreditinstitutions@gmail.com) ili Loancreditinstitutions@protonmail.com

  Obrazac zahtjeva za zajam: puno ime:

  zemlja:
  status:
  Grad:
  Omar
  Broj modela:
  Broj telefona:
  Iznos pozajmice:
  Mjesečna zarada:
  Okupacija:
  Razdoblje zajma:
  Namjena zajma:
  Email adresa:
  Jeste li se prijavili prije?

  OdgovoriIzbriši
 10. Dobar dan,

  Mi smo legitiman i renomirani zajmodavac za novac. Novac pozajmljujemo pojedincima kojima je potrebna financijska podrška, kredite dajemo ljudima koji imaju lošu kreditnu sposobnost ili trebaju novac kako bi platili račune za ulaganje u posao. Pa tražite li hitan zajam? Ne morate brinuti jer ste na pravom mjestu, nudimo kredite po niskoj kamatnoj stopi od 2%, tako da ako vam je potreban zajam, očekuje se da nas kontaktirate putem ove adrese e-pošte: ubabank575@gmail.com
  Ili nam pošaljite SMS ili WhatsApp: +2349011342173

  INFORMACIJE O PRIJAVI KREDITA POTREBE OD VASA.

  1) Puna imena: ............
  2) Spol: .................
  3) Dob: ........................
  4) Država: .................
  5) broj telefona: ........
  6) Zanimanje: ..............
  7) Mjesečni prihod: ......
  8) Potrebni iznos zajma: .....
  9) Rok zajma: ...............
  10) Namjena zajma: ...........

  Hvala

  OdgovoriIzbriši
 11. Dobivanje legitimnog zajma oduvijek je bio ogroman problem Tolikom broju klijenata koji imaju financijske potrebe. Pitanje lošeg kredita i kolaterala nešto je zbog čega se klijenti uvijek brinu kada traže kredit od legitimnog zajmodavca. Ali MIDLAND KREDIT FIRM je napravio tu razliku u industriji pozajmljivanja. MIDLAND CREDIT FIRM akreditiran je od strane organizacije zajma za davanje kredita lokalnim i međunarodnim klijentima po kamatnoj stopi od 3%. Dali smo privilegiju da ispunimo vaše financijske potrebe. Problem kredita ne bi vas trebao zaustaviti u dobijanju potrebnog zajma.

  Naše usluge uključuju sljedeće: -
  * Zajmovi za investitore
  * Konsolidacija duga
  * Druga hipoteka
  * Poslovni zajmovi
  * Osobni zajmovi
  * Međunarodni zajmovi

  Bez socijalnog osiguranja i bez provjere kredita, 100% garancija. Sve što trebate učiniti je obavijestiti nas što točno želite i sigurno ćemo vam ostvariti san. MIDLAND KREDITNA TVRTKA kaže DA kada vaše banke kažu NE. Napokon, financiramo male zajamne tvrtke, posrednike, male financijske institucije jer imamo neograničen kapital. Za dodatne pojedinosti o kupnji zajma od nas: Molimo odmah odgovorite na ovu e-mail: midland.credit2@gmail.com

  Naziv tvrtke: MIDLAND CREDIT HOME
  Tvrtka e-pošte midland.credit2@gmail.com
  ID tvrtke: 315276.
  Web stranica tvrtke: midlandcreditonline.com

  Moto: Investiranje za generacije.

  OdgovoriIzbriši
 12. Želite li se posuditi, a ne znate gdje dobiti pravi zajam?
  Želite li pokrenuti posao, ali nemate kapital?
  Trebate li zatražiti kredit iz bilo kojeg razloga?

  Vaša nada je konačno stigla jer pružamo brze i pouzdane zajmove, naša je usluga 100% originalna i jamči vam da ćete dobiti svoj kredit prilikom prijave, kontaktirajte e-poštom i odobrite ga danas na: elenanino0007@gmail.com

  Hvala ti i Bog blagoslovi
  SAMOUVJERENOST
  Elena

  OdgovoriIzbriši
 13. Pozdravljam sve i želim svima sretnu novu godinu sa mojim najboljim željama.

  Kako biste pomogli cijelom svijetu u novoj godini, na raspolaganju je svima koji žele pokušati promovirati našu uslugu novca za posudbu koja je vrlo učinkovita za vašu usamljenost u stvaranju pohvalnog posla koji vas može vratiti srednji prihod da bih vam mogao pomoći.
  Kao što sam vam rekao, mi postavljamo operativne sustave kako bismo vam u našoj banci dali zajam.
  Status nije potreban, bilo da su to državni službenici, kultivatori, poljoprivrednici ili vozači itd., Dajemo im mogućnost da se uključe u našu uslugu zaduživanja kako bi osnovali vlastiti posao i imali koristi od ekonomskog podviga. pouzdan i stabilan.
  Dajemo kredite svih vrsta, bilo za ulaganja; osnovati vlastiti posao; za medicinsku njegu; za svaku kupnju ili prodaju i sve to uz kamate od 3%.
  Gornja granica za naš kredit izražena je od 2.000 do 15.000.000 eura.
  Ako ste zainteresirani, kontaktirajte nas.

  Whatsapp broj: +33752558642
  E-adresa: fotakisgrigorios@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 14. Pozdravljam sve i želim svima sretnu novu godinu sa mojim najboljim željama.

  Kako biste pomogli cijelom svijetu u novoj godini, na raspolaganju je svima koji žele pokušati promovirati našu uslugu novca za posudbu koja je vrlo učinkovita za vašu usamljenost u stvaranju pohvalnog posla koji vas može vratiti srednji prihod da bih vam mogao pomoći.
  Kao što sam vam rekao, mi postavljamo operativne sustave kako bismo vam u našoj banci dali zajam.
  Status nije potreban, bilo da su to državni službenici, kultivatori, poljoprivrednici ili vozači itd., Dajemo im mogućnost da se uključe u našu uslugu zaduživanja kako bi osnovali vlastiti posao i imali koristi od ekonomskog podviga. pouzdan i stabilan.
  Dajemo kredite svih vrsta, bilo za ulaganja; osnovati vlastiti posao; za medicinsku njegu; za svaku kupnju ili prodaju i sve to uz kamate od 3%.
  Gornja granica za naš kredit izražena je od 2.000 do 15.000.000 eura.
  Ako ste zainteresirani, kontaktirajte nas.

  Whatsapp broj: +33752558642
  E-adresa: fotakisgrigorios@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 15. Pozdravljam sve i želim svima sretnu novu godinu sa mojim najboljim željama.

  Kako biste pomogli cijelom svijetu u novoj godini, na raspolaganju je svima koji žele pokušati promovirati našu uslugu novca za posudbu koja je vrlo učinkovita za vašu usamljenost u stvaranju pohvalnog posla koji vas može vratiti srednji prihod da bih vam mogao pomoći.
  Kao što sam vam rekao, mi postavljamo operativne sustave kako bismo vam u našoj banci dali zajam.
  Status nije potreban, bilo da su to državni službenici, kultivatori, poljoprivrednici ili vozači itd., Dajemo im mogućnost da se uključe u našu uslugu zaduživanja kako bi osnovali vlastiti posao i imali koristi od ekonomskog podviga. pouzdan i stabilan.
  Dajemo kredite svih vrsta, bilo za ulaganja; osnovati vlastiti posao; za medicinsku njegu; za svaku kupnju ili prodaju i sve to uz kamate od 3%.
  Gornja granica za naš kredit izražena je od 2.000 do 15.000.000 eura.
  Ako ste zainteresirani, kontaktirajte nas.

  Whatsapp broj: +33752558642
  E-adresa: fotakisgrigorios@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 16. Pozdrav, moje ime je Amber Shaw i tu sam da vam preporučim legitimnog zajmodavca zajma koji mi je dao zajam u iznosu od 15 000 dolara, njegovo ime je gospodin Otto, iz tvrtke Mobil Funding Inc. ljubazno ih kontaktirajte za vaš zahtjev za kredit danas putem: mobilfunding1999@gmail.com kontaktirajte ga danas i zahvalite mi kasnije

  OdgovoriIzbriši
 17. Cijeli moj život nikad nisam vidio ništa što bi tako brzo djelovalo kao čarolija Dr.Agbazara. Nakon što sam kontaktirao Dr.Agbazaru, počeo sam vjerovati u izreku da svaki novčić ima dvije strane. Kad me je ljubavnik ostavio, zaklela se da mi se više nikada neće vratiti, ali hvala Bogu što mi je pomoću Dr.Agbazare u roku od 48 sati vratila svog ljubavnika i također želim da drugi ljudi koji su slomljeni srca kontaktiraju Dr. Agbazara kroz ove detalje ispod koje su putem e-pošte: ( agbazara@gmail.com ) ili putem Whatsapp na +2348104102662 onda možete vidjeti čudesa Dr.Agbazara

  OdgovoriIzbriši
 18. Privatni zajmodavci daju doživotni kredit. Trebate li hitni zajam da biste otplatili dug ili vam je potreban zajam za poboljšanje poslovanja? Jeste li vas odbile banke i druge financijske institucije? Trebate li konsolidirani zajam ili hipoteku? Otkrijte više zašto smo ovdje da sve vaše financijske probleme učinimo prošlošću. Nudimo zajmove ljudima kojima je potrebna financijska pomoć, koji imaju loše kredite ili kojima je potreban novac za plaćanje računa i ulaganje u posao po stopi od 1%. Želim koristiti ovo sredstvo da vam kažem da pružamo pouzdanu i korisnu pomoć i spremni smo dati zajmove. Zato nas kontaktirajte danas putem e-maila: worldwideloanfirm1999@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 19. Nudimo zajam s niskom kamatnom stopom od 3%. Prijavite se za brzi i povoljni zajam kako biste otplatili račune i započeli novi posao ili refinancirali svoje projekte po nižoj kamatnoj stopi od 3%. Imate li nizak kreditni rezultat i teško je dobiti zajam od lokalnih banaka i drugih financijskih institucija? Ovo je vaša šansa za zajam od naše organizacije. Pojedincima nudimo zajmove za sljedeće svrhe i još više. Osobni zajam, širenje poslovanja, pokretanje posla, obrazovanje, konsolidacija duga, zajmovi s tvrdim novcem. Kontaktirajte nas danas e-poštom na: worldloanfirm1999@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 20. Dobar dan,

    Tražite hitan zajam? Za trenutnu transakciju odmah se obratite UNICREDIT BRZOM ZAJMU. Brzo je jednostavno i sigurno.

  INFORMACIJE O KONTAKTU:

  E-adresa: unicreditfastloan@gmail.com

  TELEFON: +17815611941

  Facebook: Unicredit Fast Loan

  Instagram: Unicredit Fast Loan

  Twitter: @FastUnicredit

  LinkedIn: Brzi zajam Unicredit

  Uzmite svoj BRZI ZAJAM u samo tri koraka.

  OdgovoriIzbriši
 21. Dobar dan,

    Tražite hitan zajam? Za trenutnu transakciju odmah se obratite UNICREDIT BRZOM ZAJMU. Brzo je jednostavno i sigurno.

  INFORMACIJE O KONTAKTU:

  E-adresa: unicreditfastloan@gmail.com

  TELEFON: +17815611941

  Facebook: Unicredit Fast Loan

  Instagram: Unicredit Fast Loan

  Twitter: @FastUnicredit

  LinkedIn: Brzi zajam Unicredit

  Uzmite svoj BRZI ZAJAM u samo tri koraka.

  OdgovoriIzbriši
 22. Dobar dan,

    Tražite hitan zajam? Za trenutnu transakciju odmah se obratite UNICREDIT BRZOM ZAJMU. Brzo je jednostavno i sigurno.

  INFORMACIJE O KONTAKTU:

  E-adresa: unicreditfastloan@gmail.com

  TELEFON: +17815611941

  Facebook: Unicredit Fast Loan

  Instagram: Unicredit Fast Loan

  Twitter: @FastUnicredit

  LinkedIn: Brzi zajam Unicredit

  Uzmite svoj BRZI ZAJAM u samo tri koraka.

  OdgovoriIzbriši
 23. Ja sam Theresa Oliver po imenu. ali živim u SAD-u, prije nekoliko mjeseci bio sam financijski napregnut, a zbog svog očajavanja preziralo me nekoliko internetskih zajmodavca. i zbog svoje profesije jer sam samohrana majka, s dvoje djece i cijeli svijet činilo mi se kao da visi o meni, i žalim se i raspravljam s mojim prijateljem na društvenim mrežama, koji živi u (POLJSKA) koji me je uputio na vrlo pouzdanog zajmodavca nazvanog (gospođa Antonia Rowan) iz (CREDIT-SUISSE) zajma, ona je bila spasiteljica BOG poslana da spasi moju obitelj kreditom od 85.000,00 USD sa 3% kamate, bez ikakvog stresa, kontaktirajte s credit-suisse147@hotmail.com

  OdgovoriIzbriši
 24. Ocean Credit nudi osobne zajmove / poslovne zajmove / financiranje trgovine / uvozne i izvozne kredite / projektne zajmove tvrtkama i pojedincima. Pružamo financijske usluge za rast vašeg poslovanja i za vaše osobne potrebe.

  Bez žargona, bez skrivenih naknada
  Jednostavan i brz postupak odobravanja
  Brzi poslovni i osobni zajmovi koji se financiraju u samo 2-3 radna dana
  Niska i pristupačna 2% kamata
  Tvrtke mogu biti profitabilne ili imati negativan neto prihod
  Prihvaćeni prethodni bankroti
  Potrebne su provjere nulta kredita
  Mogu se prijaviti osobe s lošom kreditnom snagom
  Fleksibilni rasporedi otplate
  CIS i KYC potrebni za sve podnositelje zahtjeva za kredit bez obzira na lokaciju / državu
  Trajanje zajma od 1 godine - najviše 20 godina
  Razdoblje od 12 do 24 mjeseca za velike poslovne zajmove / obrtna sredstva
  Financiranje / financiranje zajma nije ograničeno na bilo koji zemljopisni položaj ili zemlju

  Za svakog klijenta gradimo upravo pravo financiranje, sa jednostavnim procedurama, bez stresa, jednostavnom papirologijom, brzim odobrenjima i fleksibilnim rasporedom plaćanja. Za dodatne pojedinosti obratite nam se putem e-maila. S potpunim povjerenjem, radit ćemo zajedno za dobrobiti svih uključenih strana, radujući se pružanju najboljih naših financijskih usluga svim cijenjenim klijentima u cijelom svijetu.


  OCEAN KREDIT
  E-mail: oceancreditfinancial@gmail.com
  Whatsapp: +1-315-284-1764
  Instagram: @oceancreditfinancial
  Twitter: @oceancreditfnc

  OdgovoriIzbriši
 25. Nuestra oferta propuesta para los clientes en el nuevo año es un compromiso positivo y total, por lo que trabajar con nosotros le brinda la máxima seguridad de obtener fondos, ya que tenemos una calificación A + en financiamiento. Franco Servicios de préstamo (FLS) a lo largo de los años ha sido altamente calificado como una de las mejores compañías en línea con una tasa de interés más barata. Si necesita financiación, no dude en contactarnos por teléfono (+1-713-389-6778) o por correo electrónico: k.frankloans@gmail.com

  OdgovoriIzbriši
 26. Znate li da iz udobnosti svog doma možete zaraditi dnevnu, tjednu ili mjesečnu dobit? CARLOS INVESTMENT je tu da ostvari svoj san da postanete bitcoin milijunaš, ova tvrtka implementira najbolje prakse trgovanja i zarade na Forex tržištu, a također nudi prikladne planove ulaganja za one koji će htjeti sudjelovati u ovom


  Evo investicijskih planova

  Uložite 300 dolara i zaradite 3000 dolara u 7 dana
  Uložite 500 dolara Zaradite 5000 dolara u 7 dana
  Uložite 1000 dolara Zaradite 10000 USD u 7 dana
  Uložite 2000 dolara Zaradite 20000 dolara u 7 dana
  Uložite 5000 dolara Zaradite 50000 USD u 7 dana


  Ako ste zainteresirani za ovu investicijsku ponudu, jednostavno se obratite na e-mail: tradewithcarlos2156@gmail.com ili na tekst +15022064419

  OdgovoriIzbriši
 27. Treba li vam hitan zajam za otplatu računa? ili vam treba zajam za posao?

  Možemo vam pomoći s zajmom uz kamatnu stopu od 2%, nudimo od 1.000 USD do 5 miliona USD

  Nudimo sve vrste kredita


  * Privatni zajmovi * Osobni zajmovi
  * Poslovni zajmovi
  * Zajmovi za odmor
  * auto krediti i vise

  Pošaljite nam e-poštu danas za više informacija
  (Bryanloaners@gmail.com)

  OdgovoriIzbriši
 28. Mi smo certificirani privatni zajmodavac i nudimo lokalne i međunarodne usluge zajma kako bismo udovoljili vašim financijskim potrebama kao što su: B. Kućni zajmovi, auto zajmovi, hipotekarni zajmovi, poslovni zajmovi, međunarodni zajmovi, osobni zajmovi, javno refinanciranje i konsolidacija duga po pristupačnim cijenama stopa. Za više informacija kontaktirajte me e-poštom: (challotloan@gmail.com)

  Hitna ponuda zajma.

  OdgovoriIzbriši