nedjelja, 26. veljače 2017.

PRIMJER TUŽBE RADI UTVRĐENJA VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU

OPĆINSKOM SUDU U ___________ _____________________________

_____________________________Tužitelj: _____________________ iz __________ OIB: _________

Tuženik: _____________________iz __________ OIB: _________

Radi     :utvrđenja vlasništva VPS :10 000.00 Kn dvostruko s prilozima.

TUŽBA


Tužitelj je računajući i posjed svojih prednika već više od____(najmanje 10 godina odnosno 20 godina za stvari u vlasništvu države, lokalne samouprave, regionalne samouprave i županija, crkve i dr. neprofitnih organizacija) u samostalnom i kvalificiranom (alt. poštenom)  posjedu nekretnine označene kao zk.č._____površine_____m2 k.o.__________ZKUL:_______upisane pred Općinskim sudom u ___________ na ime i vlasništvo tuženika.

DOKAZ:__navesti isprave o stjecanju, izvatke iz javnih registara,  saslušanje svjedoka na okolnost nesmetanog posjeda, po potrebi mjernička identifikacija nekretnine___
 
Uvažavajući izneseno tužitelj predlaže da naslovljeni sud pa makar zbog ogluhe ili izostanka donese slijedeću:

PRESUDU 

„Utvrđuje se da je tužitelj s naslova dosjelosti vlasnik zk.č._____ površine _____m2 k.o.__________ZKUL:____upisane pred Općinskim sudom u ___________ što je tuženik dužan priznati i trpjeti upis prava vlasništva tužitelja u zemljišnim i drugim javnim knjigama te mu nadoknaditi troškove ovog postupka sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana donošenja prvostupanjske presude u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećane za  5 postotnih poena do isplate, a sve to u roku 15 dana pod prijetnjom ovrhe.“

Tužitelj: :___________________________

Tužitelj potražuje troškove postupka: _____________________________


Privitak: Isprave kao u tekstu popisane. Potvrda o uplati pristojbe .