nedjelja, 26. veljače 2017.

UGOVOR O NAJMU KUĆE ZA TURISTIČKE NAMJENE (primjer)

___________________________________________, OIB: ______________ (u daljnjem tekstu: Najmodavac)


i

 ____________________________ (u daljnjem tekstu: Najmoprimac)


sklapaju slijedeći


UGOVOR O NAJMU KUĆE

ZA TURISTIČKE NAMJENEČlanak 1.

Predmet ovog Ugovora je najam kuće sa kompletnom opremom i namještajem  u ___________.

Članak 2.

Ugovorne strane utvrđuju da se kuća nalazi u ______________, k.č. br. ______________ i k.č. br. ____________ k.o.o. ___________  m²,  te da je izvanknjižno vlasništvo Najmodavca.

Članak 3.

Ugovorne strane utvrđuju da se kuća  sastoji od:
predsoblja površine _________ m² ,  kuhinje površine _________ m² ,  kupaonice površine _________ m² ,  sanitarnog čvora _________ m² ,  sobe površine _________ m² ,  sobe površine _________ m², restorana

Kući  pripadaju i terasa površine _________ m²  ,  te podrum površine _________ m².


Članak 4.

Ugovorne strane su suglasne da se predmetni stan iznajmljuje radi stanovanja i obavljanja turističke djelatnosti.

Članak 5.

Ugovorne strane su suglasne da Najmoprimac kuću  koristi zajedno sa svim namještajem,  i sa svim elektro, tehničkim i informatičkom uređajima.

Najmoprimac se obvezuje da će kuću redovno održavati o svom trošku te da kuću neće davati u podnajam.

Članak 6.

Ugovorne strane su suglasne da pored Najmoprimca kuću koristi i supruga Najmoprimca.


Članak 7.

Ugovorne strane su suglasne da kuću mora održavati Najmodavac i to tako da sa prethodnom najavom Najmoprimcu obavi sve investicijske poslove i poslove održavanja te time spriječi pogoršavanje stambenih uvjeta.

 Članak 8.

Ugovorne strane su suglasne da Najmoprimac preuzima obveze za tekuće održavanje kuće, namještaja  i opreme.

Za popravke veće od tekućih Najmoprimac ima pravo povrata troškova.

Članak 9.

Ugovorne strane su suglasne da isti uvjeti vrijede za kuću kao i za uređaje.

Članak 10.

Ugovorne strane su suglasne da mjesečna najamnina za kuću iznosi ______________kn.
Najamnina se utvrđuje u protuvrijednosti od  _____________  EUR po tečaju HNB-a na dan plaćanja.

Članak 11.

Ugovorne strane su suglasne da će Najmoprimac uz najamninu plaćati i troškove grijanja kuće,  vodu,  kanalizaciju,  struju i  troškove telefonskog priključka.

Članak 12.

Ugovorne strane su suglasne da će Najmoprimac najamninu i ostale troškove plaćati do 15-og dana u mjesecu za tekući mjesec,  a ostale troškove po njihovom nastanku.

U slučaju kašnjenja plaćanja zaračunavati će se zakonske zatezne kamate.

Članak 13.

Ugovorne strane su suglasne da Najmoprimac mora kuću koristiti u skladu sa zakonom i ovim Ugovorom i održavati ju pažnjom dobrog gospodara.
  
Članak 15.

Ugovorne strane su suglasne da se ovaj Ugovor sklapa na određeno vrijeme i to na 12 mjeseci.

Ugovorne stranke su suglasne da Najmoprimac može otkazati ovaj Ugovor bez obrazloženja sa otkaznim rokom od 60 dana.

Članak 16.

Ugovorne stranke su suglasne da sve obavijesti šalju jedna drugoj u pisanom obliku preporučenom pošiljkom. 


Članak 17.

Sve eventualne sporove proistekle iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojati će riješiti mirnim putem,  a u slučaju nemogućnosti takvog rješenja ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u __________. 

Ovaj Ugovor sklopljen je u 4 (četiri) primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

 Članak 18.

Ugovorne strane su suglasne da ugovor stupa na snagu danom sklapanja ugovora i preuzimanja u posjed kuće – objekta  najma.


U ____________   dana __________ .


Najmodavac                                                                            Najmoprimac
________________                                                                 ________________