nedjelja, 26. veljače 2017.

TUŽBA RADI PONIŠTENJA UGOVORA SKLOPLJENIH SA NELEGALNIM KREDITNIM UREDIMA (primjer)

OPĆINSKI SUD U _____________________

Tužitelji; Puni podaci tužitelja uz OIB) –

Tuženi; Puni podaci tuženog uz OIB

(Može biti više tužitelja u jednoj tužbi i više tuženih)
                                                               

  T U Ž B A

VPS; _______________ kn                                                                     -    radi poništenja Ugovora o
                                                                                 zajmu BR. ____________ od
__________. g. u iznosu od
                                                                                                   ________________ kn
                                                                                              -    radi ništetnosti Sporazuma
                                                                                                   radi osiguranja novčane
                                                                                                   tražbine od ______________.
                                                                                                   broj OV-___________
                                                                                             -     radi poništenja Ugovora o
                                                                                                   zajmu broj _________ od
                                                                                                   ______________. g.
                                                                                             -      radi poništenja Ugovora o
                                                                                                   kupoporodaji od ____________.
                                                                                                   broj ______________
                                                                                             -     radi uspostave prijašnjeg zemljišno
                                                                                                   knjižnog stanja
3 x
Pristojba – siromaško pravo (pribaviti potvrdu o imovini s Porezne)
__________________________________________________________________________________
                                                                               I
Nadležnost suda u Zagrebu temelji se na ugovorenoj nadležnosti  u ugovorima sklopljenim između stranaka koji su  predmet tužbe i na odredbi ZPP-a.
                                                                               II
Dana ___________________ . godine sklopljen je između tužitelja i I tuženika Ugovor o zajmu broj ___________ na iznos od __________ EUR (slovima), protuvrijednost od ________________kn, po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate ili uplate. 

Dokaz; preslika citiranog Ugovora 

Dana ______________  godine, istovremeno uz sklapanje Ugovora o zajmu, između tužitelja i I tuženika sklopljen je i Sporazum radi osiguranja novčane tražbine prijenosom prava vlasništve nekretnine broj OV ___________u udjelu ½ i ½ u vlasništvu tužitelja i to nekretnine k.č. br. _______ u naravi (opis nekretnine iz z.k. izvadka) k.č. br. __________, (opis katastarske čestice iz z.k. izvadka)  sve upisano u k.o. (ime općine), uknjiženo pri Općinskom sudu u ______________, sve uz zabilježbu da je prijenos vlasništva obavljen radi osiguranja naprijed opisane novčane tražbine tuženika.

Nakon potpisa ugovora posrednici__________  su u ime I tuženika tužiteljima na ruke isplatili ___________________________ kn.

Dokaz; preslika citiranog Ugovora

Dana ___________________ godine I tuženik je svojom voljom raskinuo gore opisane  ugovore sa tužiteljima zbog kašnjenja s jednom ratom u iznosu od _________________ kn. Otkaz ugovora, Izvansudska nagodba sklopljena je dana __________________.  godine. Iz Izvansudske nagodbe nije vidljivo tko je u ime I tuženika _________________ sklopio i potpisao izvansudsku nagodbu, dok je iz potvrda izdanih od nepoznatog ___________________ vidljivo da tuženici više po osnovi zajma ne duguju. Iz rukom napisane evidencije tvrtke _____________________ vidljivo je da je prilikom potpisivanja Izjava o zatvaranju duga i sklapanja Izvansudske nagodbe u obzir kao kalkulacija uzet iznos od ________________.

Dokaz; Izvansudska nagodba od ___________________-. godine

Dana _______________ godine – umjesto ugovora o zajmu kojim su I tuženik i II tuženik obećali reprogramirati dospjelo potraživanje u iznosu od ______________ kn koliko su tuženici bili dužni u trenutku sklapanja novih  ugovora, a nakon ukupno uplaćenih uplata u iznosu od _____________ kn, sklopljen je Ugovor o kupoprodaji nekretnine između tužitelja i II tuženika broj OV _________ (javnobilježnički broj)  kojim je opisana nekretnina prešla u vlasništvo II tuženika za iznos od ____________________ kn.

                                                                              III
Sporni ugovori sklopljeni su u slijedećim okolnostima. Zbog općenito teške situacije u obitelji i nužde za gotovinom, tuženici su putem oglasa u medijima doznali da Kreditni ured u Zagrebu _______________ d.o.o. daje najpovoljnije kredite sa godišnjom kamatom od 7%, te je odmah stupila u kontakt posrednikom gospodinom D______________ i kreditnim uredom ____________ d.o.o. kasnije preimenovanog u ____________________ pa u _______________ d.o.o. (sva tri ureda na istoj adresi ______________________________________). Od tužitelja su zatražili da im dostavi dokumentaciju  kako bi se „investitor“ mogao odlučiti koji iznos kredita može odobriti, što su tužitelji učinili i dostavili traženu dokumentaciju.

Nakon dostavljene dokumentacije tužitelji su obaviješteni da mogu dobiti kredit u iznosu od __________________________ kn, zasnivanjem fiducijarnog založnog prava na nekretninama  tužitelja u korist investitora, ovdje I tuženika. Tužitelji su pozvani da dođu u ured ________________. d.o.o. u Rijeci gdje su dana ___________________. godine sklopili Ugovor o zajmu _____________(broj  ugovora)  uz istovremeno sklapanje Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva nekretnine. Zakonski zastupnik investitora __________________ kao vjerovnik nije bio prisutan prilikom ugovaranja zajma, prilikom potpisa ugovora o zajmu i Sporazuma, niti je bio prisutan prilikom isplate sredstava po osnovi zajma.

Tužitelji su do dana _______________ godine  uplatili ukupno ______________ u _____ mjesečnih rata, te su zbog izuzetno teške financijske situacije zakasnili s jednom ratom nekoliko dana. Tada im gospodin ____________ iz kreditnog ureda ___________navodi da imaju „novog investitora“  te da postoji mogućnost da se postojeći zajam (kredit) raskine a da se napravi novi ugovor. Pozvani su dana _________________ godine u ___________, u poslovne prostorije tvrtki _____________, ____________d.o.o.  kasnije _____________d.o.o., na adresi  ______________, te su pred tužitelje, stavili  na potpis, bez ikakvog uvida u dokumentaciju  nove ugovore kojim su im „omogućili reprogram postojećih obveza“. Tek po izlasku iz ureda tužitelji  shvatili da su umjesto reprograma postojećeg ugovora o zajmu sklopili Ugovor o kupoprodaji nekretnine koja je njihovo vlasništvo, i to za iznos od __________________kn (kako je navedeno u Ugovoru o kupoprodaji od 01.01.2010. godine), na koji su im istovremeno obračunali i proviziju u iznosu od _______________ za navodno posredovanje pri prodaji nekretnine. Ugovor je sklopljen po direktoru II tuženika ____________ kojeg  tužitelji također nisu vidjeli.  Tužitelji nisu dobili nikakvu razliku u odnosu na svega  _____________kn  koliko je iznosio dug na dan sklapanja ugovora, i iznosa koji je naznačen u Ugovoru o kupoprodaji nekretnine – _________________ kn. Prilikom sklapanja Ugovora, tužiteljima su na potpis dali i Ugovor o najmu broj ___________ kojim je između tužitelja i II tuženika ugovoren mjesečni najam nekretnina iz gore opisanih ugovora i to u mjesečnom iznosu od _________________ kn za svaki mjesec koji su dužni plaćati na račun tvrtki _____________ d.o.o.., ___________ d.o.o. i druge tvrtke prema nalogu trgovačkog društva ________________ d.o.o. kao najmodavca.  Istovremeno su tužiteljima  u kreditnom uredu __________________ d.o.o. uručili i fotokopiju „Dogovora o preuzimanju dijela novca za garanciju“ koji tužitelji nisu osobno potpisali a  kojim je naznačeno da je

-              Posrednik pronašao investitora, koji je bio spreman nekretnine nadalje dati u najam najmoprimcima,

-              da je posrednik za najmoprimce ugovorio „specijalnu opciju“ povratka nekretnina u slučaju plaćanja urednog najma

-              posrednik je stoga zaračunao veću proviziju nego što je normalno, zbog dodatnih povoljnosti

-              da su tužitelji prodali  gore opisanu nekretninu za iznos od ____________________ kn na što su platili 20% provizije u iznosu od __________________ kn, podmirile dugovanje prema vjerovniku _________________ d.o.o.  – ovdje I tuženik u iznosu od _____________________ kn.

Iznos od _____________________ kn posrednik „preuzima kao garanciju“ – plaćanje dijela nekretnine, pomoć kod ponovnog otkupa nekretnine, te osiguranje u slučaju potraživanja trećih osoba.

U strahu, i potpuno izgubljeni, tužitelji u prvom trenutku nisu uopće shvatili čin koji su netom počinili, stavljanjem potpisa na Ugovor o kupoprodaji umjesto na Ugovor o zajmu kojim bi se reprogramirao postojeći dug (iako su za isplaćenih ___________________ kn na ruke,  vjerovniku na račune raznih trogovačkih društava – ________________d.o.o. i _________________ d.o.o. uplatili preko ______________________ kn do dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji, a potom ugovoru o najmu vlastitog doma.

Da su sklopili Ugovor o kupoprodaji nekretnine a ne ugovor o kreditu,   tužitelji su tek postali  svjesni kada su  dobili  rješenje o uknjižbi prava vlasništva, no tad su ih  predstavnici iz Kreditnog ureda upozorili da se ne smiju  žaliti na rješenje o uknjižbi jer da je to povreda Ugovora o najmu sa istom tvrtkom sklopljenog istog dana tj. _____________________godine te da će Ugovor o najmu biti raskinut zbog nepoštivanja a da će oni morati iseliti iz svoje vlastite kuće, za čiju kupoprodaju nisu dobili niti jedne jedine lipe a kamo li kune  do dana podnošenja ove tužbe. 

Dokaz; ugovor o kupoprodaji nekretnina, ugovor o najmu nekretnina, Dogovor između stranaka
             saslušanje stranaka
            po potrebi saslušanje svjedoka
                                                                              IV
Tužitelji  gore opisane ugovore pobija iz naprijed navedenih okolnosti iz kojih nedvojbeno proizlazi da su tužitelji sklopili ugovor na iznos od ____________________ kn, od kojih su otplatili preko ____________________ kn, dok su na ruke dobili isplaćene svega ___________________ kn. 

Zakonski propisi, propisani Zakonom o obveznim odnosima i Kaznenim zakonom RH, kao i na temelju pravnih propusta u ovim ugovorima u pismenom sastavu Ugovora, iste čine pobojnim.
Na sklapanje Ugovora tužitelje je privukla lažna reklama, da je I tuženi Kreditni ured, kako je uostalom stajalo i na natpisima za ulaz u ured i vrlo povoljna kamatna stopa od ispod 7% godišnje, te su tužitelji vidjeli u tome mogućnost da najpovoljnije riješe svoje novčane probleme, međutim, kada su ušli u ured, ponuđeno  im umjesto kredita – zajam od ________________________ kn, a ne treba posebno obrazlagati da je velika razlika između ugovora o zajmu i ugovora o kreditu.  Da je velika razlika između ugovora o zajmu i kreditu vidljivo je i iz činjenice što je ugovor o zajmu reguliran u odsjeku 5 ZOO-a u čl. 499-508, a ugovor o kreditu je reguliran u odsjeku 32. ZOO-a u čl. 1021-1024. Već iz takve lažne reklame je vidljiva namjera  I i II tuženika da prevare tužitelje.

Potpis direktora I tuženika i II tuženika na Ugovorima su  pravno nevaljali  i to iz razloga što direktori  ne samo da nisu sudjelovali  u sastavu Ugovora, već uopće nisu niti bili  prisutni, a i da su bili prisutni njihov potpis ne bi bio pravno valjan, jer su Ugovori sastavljeni na hrvatskom jeziku koji direktori tuženika ne poznaju, a nije uz Ugovor priložen i prijevod na jeziku koji poznaju  direktori. Stoga se ne zna koja je osoba na Ugovoru stavila paraf kao i na samom štambilju I i II tuženika. Da bi parafi bili pravno valjani, trebalo je u glavi Ugovora navesti podatke o punomoćniku direktora i uz Ugovore priložiti punomoći.

U Ugovoru nije niti navedena klauzula da potpisom Ugovora tužitelji potvrđuju prijem iznosa od ______________________ kn, te stoga Ugovor nije dokaz koliki je iznos zajma isplaćen tužiteljima, pogotovo nije dokaz da bi taj iznos bio isplaćen kod javnog bilježnika, već naprotiv ima dokaza da je tužiteljima isplaćen iznos od svega __________________________ kn.

Ni ovjera potpisa po javnom bilježniku nije vjerodostojan dokaz koji iznos zajma je tužiteljima isplaćen jer tužitelji Ugovor nisu potpisali u prisutnosti javnog bilježnika i u njegovom uredu, niti im je isti pročitan u skladu sa zakonom, već su isti tužitelji potpisali u predsoblju, te je stoga očito, da je netko, a ne javni bilježnik stavio štambilj na Ugovoru, vjerovatno D___________ koji je jedini ulazio i izlazio iz prostorije u kojoj je sjedio javni bilježnik.

U čl. 1. Sporazuma konstatira se da ugovorne strane obračunavaju kamate od 6,41%, međutim, nema obrazloženja za koje razdoblje su te kamate obračunate i koliko te kamate iznose, te je stoga i iz tog razloga Ugovor o zajmu pravno nevaljan.

Nije uz Ugovor niti priložen ni plan otplate zajma iz kojeg bi bilo vidljivo kolika je glavnica, a kolika je kamata i u kojim razdobljima su obračunate kamate,  te se  zapravo niti ne zna kako je sastavljač Ugovora došao do anuiteta od ______________ eur.


Dokaz, Uvid u Ugovor o zajmu
            Uvid u Sporazum radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva nekretnine
            Knjigovodstveno vještačenje glede odlučne činjenice koji je iznos isplaćen tužiteljima
            na dan 01.01.2010. godine
            Financijsko vještačenje na okolnost ukupno uplaćenih sredstava na račune
            posrednika po nalogu zajmodavca
                                                                             V

Ugovori o zajmu i Ugovor o kupoprodaji nekretnina tužitelji su sklopili u bitnoj zabludi i zbog vrlo teške situacije u kojoj su se tužitelji  nalazili, a na temlju prikrivenih  radnji i namjera I tuženika i II tuženika  koji nisu  točno, nedvosmisleno i precizno objasnili  tužiteljima  prilikom sklapanja ugovora koje su pravne posljedice potpisivanja istih, dok se uvjetovanjem daljnjeg plaćanja najma u vlastitoj kući, smatralo  u stvari ratom kredita, kako su to i rekli usmeno tužiteljima.

Rad Kreditnih ureda pod čijim imenom i predstavljanjem djelatnosti  su poslovali I tuženik I II tuženik  nije u Republici  Hrvatskoj usklađen sa Zakonom o kreditnim institucijama, niti sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju. I tuženik i II tuženik nisu ovlašteni davati zajmove niti kredite, sve i da su posjedovali potrebna odobrenja Ministarstva financija, jer su takvim odobrenjem ovlašteni isključivo posredovati, ne i barati financijskim sredstvima odnosno isplaćivati novac i naplaćivati. Prema zakonima Republike Hrvatske, kao i Ustavu RH ugovore koji su sklopljeni izvan zakona  nije niti potrebno posebno pobijati jer su sami po sebi ništavi.

Protiv  odgovornih osoba I tuženika i II tuženika USKOK je pokrenuo istražni postupak broj K-_______________, a pred Županijskim sudom u Zagrebu nastavljen je sudski postupak u kaznenom predmetu po optužnici broj  ______________ te su donesene i pravomoćne presude radi kaznenog djela. 

Trgovačka društva ________________ d.o.o. i _________________ d.o.o. bez ikakve pravne osnove naplaćivali su od tužitelja, a u ime I tuženika i  II tuženika mjesečne rate (rate kredita), te su tako stekli neosnovanu i nepripadnu financijsku korist u iznosu većem od ________________ kn koliko su tužitelji uplatili po osnovi zajma do dana podnošenja tužbe.  

                                                                             VI
Ugovor o  zajmu br. _______________ od __________________ g. u iznosu od ________________ kn, Sporazum radi osiguranja novčane tražbine od __________________. godine broj OV-_____________, Ugovor o zajmu broj _____________________ od _________________. godine i Ugovor o kupoprodaji od _______________. godine broj OV-________________  pobija se temeljem odredbi čl. 322 st. 1 ZOO-a jer je protivan moralu i to naročito poslovnom moralu i po čl. 329. st. 1 ZOO-a jer se očito radi o zelenaškom ugovoru, koji je pri tom sklopljen u okolnostima prijevare što je u suprotnosti sa čl. 284 st. 1 ZOO-a, zbog čega je protiv I tuženika i II tuženika podignuta i optužnica, a USKOK je na nekretninama  tužitelja plombom zabranio otuđenje i opterećenje do okončanja sudskih i kaznenih postupaka,  te stoga tužitelji podnose ovu tužbu i predlaže da Sud nakon izvedenih dokaza donese slijedeću

                                                   P R E S U D U

I Poništava se ugovor o zajmu broj ______________od _______________ godine i Sporazum radi osiguranja novčane tražbine sklopljen dana ______________________ godine broj OV-_______________  sklopljen između tužitelja _______________ i ________________ s jedne strane, i tuženika ___________________ d.o.o. s druge strane, te je I tuženi dužan tužiteljima nadoknaditi prouzročeni parnični trošak u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude.

II Poništava se ugovor o zajmu broj ________________ od __________________. godine sklopljen između tužitelja _____________________ i ___________________ s jedne strane i II tuženika _______________________________d.o.o. s druge strane, te je tuženi dužan tužiteljima nadoknaditi prouzročeni parnični trošak u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti presude.

III Utvrđuje se da je ništav i bez pravne valjanosti Ugovor o kupoprodaji od _________________ godine broj OV-_________________ sklopljen između tužitelja ______________________ i ________________________ s jedne strane kao prodavatelja, te ______________________d.o.o. s druge strane kao kupca. Ugovor je ništav ex tunc, tj. od dana sklapanja te su podredno ništave i sve pravne radnje povezane sa citiranim Ugovorom o kupoprodaji i to Zapisnik o vrijednosti nekretnina od _____________________. godine, Ugovor o najmu nekretnina sklopljenim između tužitelja i II tuženika sklopljen dana ____________________________. godine, poseban dogovor o mogućnosti povrata prava otkupa sklopljenog između tužitelja i II tuženika _______________. (navedite sve ovjerene i potpisane isprave ili nagodbe u svezi s glavnim ugovorom).

IV U zemljišno knjižnom odjelu provesti će se  brisanje zemljišnoknjižnog stanja nastalog na osnovi navedenog Ugovora o kupoprodaji i uspostavit će se zemljišno knjižno  stanje  kakvo je bilo prije provedbe pobijanih i ništetnih  ugovora u točkama I-III.

V Nalaže se tuženicima naknaditi prouzročene parbene troškove, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama, od dana donošenje presude, pa do isplate.

                                                                      Prijedlog
Tužitelji su u vrlo teškoj materijalnoj i financijskoj situaciji, bez osnovnih sredstava za život, sa zapljenom plaće i blokiranom nekretninom, I tužitelj je hrvatski branitelj, što dokazuju preslikom iskaznice, te su stoga oslobođeni sudskih pristojbi. 


U __________________, _______________________                               TUŽITELJ